Home

Hallo beste bezoeker,

Op deze website kunt u informatie vinden over onze schietvereniging en de schietsport in het algemeen. Wanneer u bepaalde relevante informatie niet op onze website kunt vinden dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.
U kunt onze gegevens vinden onder de link:Contact

Hieronder een foto van ons clubgebouw:

Clubgebouw Schietvereniging Delden, De Peppelaar 33, 7491 DJ Delden

SV-Delden

Het bestuur van de Schietvereniging “Delden” heet u welkom op onze website.

Wij hopen dat u met het bekijken van deze site een goede indruk krijgt van de schietsport, die wij bij s.v. Delden beoefenen.
U vindt onder meer informatie over de schietsport in het algemeen, maar ook over de bij ons mogelijke disciplines, opleiding, accommodatie, verenigings-leven etc.
Wij wensen u veel plezier met het bekijken van de informatie en hopen u op één van onze verenigingsavonden te mogen begroeten.

Schietsport Algemeen

Voor velen een onbekende tak van sport die vele mogelijkheden biedt. Met statische naast dynamische disciplines en diverse soorten wapens: van luchtwapens tot vuurwapens in klein- en grootkaliber.
Uitermate geschikt als individuele sport, waarbij het groepsverband toch een rol kan spelen in de vorm van wedstrijden, gezamenlijke training en gezellig samen zijn na de schietoefeningen.
Niet alleen bedoeld voor de wedstrijdschutter, maar ook de recreatie-schutter kan aan haar/zijn trekken komen.
Afhankelijk van de individuele eisen/verwachtingen zijn zaken van belang als:

- discipline

- concentratie

- competitiedrang

- evenwicht tussen krachtsinspanning en fysieke/psychische controle

- leveren van een prestatie

- veiligheid

Clubgebouw Schietvereniging Delden, onze luchtbanen

Schietbaan

We hebben de beschikking over 10 luchtgeweerbanen (waarop ook met luchtpistolen geschoten kan worden) en over 5 schietbanen waarop met vuurwapens de schietsport beoefend kan worden. Sinds kort beschikt s.v. Delden ook over een “Steel Plate” installatie met 13 schietpunten. De schietbanen zijn voorzien van automatische kaarttransporteurs. Aan het schieten met vuurwapens zijn zeer strenge regels verbonden. Een aspirant-lid moet eerst met een luchtwapen aantonen dat hij met een wapen kan omgaan. Je mag pas met vuurwapens schieten na één jaar lidmaatschap (dit is wettelijk voorgeschreven) In dit eerste jaar dient het lid regelmatig deel te nemen aan schietoefeningen om zijn/haar schietvaardigheid te bewijzen. Naast de verlangde schietvaardigheid moet je ook aan wettelijke voorwaarden voldoen. Je mag bijvoorbeeld geen strafblad hebben en je geestelijke toestand moet 'stabiel' zijn.

Veilgheid:
De veiligheid is bij ons op de vereniging een hot item, men dient strikt aan de veiligheidseisen van de vereniging te voldoen. In een aparte brochure worden de eisen kenbaar gemaakt. Een ieder die deze negeert wordt subiet van de vereniging verwijderd.

Hieronder drie kaartposities op luchtbaan 4. Kun jij hem raken? Kom het uitproberen!
Disciplines

Op onze schietbanen kan met de volgende wapens worden geschoten:

· Lucht Pistool

· Lucht Geweer

· Klein Kaliber Pistool

· Klein Kaliber Revolver

· Klein Kaliber Geweer

· Groot Kaliber Pistool

· Groot Kaliber Revolver

· Action Shooting Steelplate
Hieronder zie je onze vuurbanen met op de achtergrond duidelijk de steelplates zichtbaar.


Lid worden

Lid worden van de Schietsport Vereniging?

Kom eens kijken, dat kan altijd, op dinsdag avond vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom.
Wel willen we graag even van tevoren weten dat u komt, zodat we u kunnen ontvangen en begeleiden.

Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen als je komt kijken of voor een intake gesprek komt.

Het lidmaatschap staat open vanaf 10 jaar voor de jeugdafdeling, die uitsluitend de discipline luchtgeweer beoefent. Voor de toelating tot het lidmaatschap gelden een aantal, ook door de overheid wettelijk vastgestelde, strenge regels. Zo dient een aspirant-lid (boven zestien jaar) bij inschrijving een “Bewijs van goed gedrag” (voor info hierover bij de secretaris) te overleggen en kent de vereniging een ballotageperiode van drie maanden, gedurende welke eventueel de antecedenten van het aspirant-lid worden nagegaan. Deze eerste drie maanden wordt uitsluitend onder persoonlijke begeleiding met luchtdrukwapens geschoten. Daarna kan men lid worden.

De overstap om met vuurwapens te mogen schieten kan alleen indien men minstens één jaar lid is en beschikt over voldoende schietvaardigheid. Alleen dan verleent de vereniging haar medewerking over het aanvragen van een wapenverlof en voor b.v. de aanschaf van een vuurwapen.

De sfeer binnen de S.V. Delden is plezierig en ongedwongen. Oudere leden die hun geweer al lang “aan de wilgen” hebben gehangen blijven komen voor hun wekelijkse avondje uit. Een deel komt voor een praatje en om even recreatief te schieten, maar het grootste deel komt toch om serieus te trainen en zich te meten met hun clubgenoten. Daarnaast wordt er uitgebreid aan de bar of in de zaal met elkaar gebabbeld.

Zij die het bezit van een vuurwapen belangrijker vinden dan het beoefenen van de schietsport en alleen daarom lid zijn van een schietvereniging, zijn niet welkom bij onze vereniging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het:

Secretariaat:

B.Boomkamp via E-mail: bboomkamp@hetnet.nl
tel.06 - 27 44 78 65

Of bel even op een dinsdagavond met de schietvereniging
tel. 074-376 32 32

Wat is een ballotage?
Een ballotagetijd is een periode van drie maanden voorafgaande aan het moment van lid worden. In deze periode bent u aspirant-lid en heeft u precies dezelfde plichten als een gewoon lid. Tijdens deze ballotage tijd moet er ook gewoon contributie betaald worden. Mochten er zich bepaalde omstandigheden voordoen in deze periode, dan kan het bestuur van de vereniging het aspirant-lid weigeren toe te laten tot de vereniging. De aanvraag “lid worden” vervalt dan automatisch.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.


Schietvereniging “Delden” is aangesloten bij de landelijk organisatie t.w. de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en bij de Bond van Twentse Luchtschietsport (BTLS)
De vereniging draagt hiervoor per lid contributies af aan bovengenoemde organisaties.
Verder vragen wij één maand contributie bij inschrijving en twee goed gelijkende, identieke pasfoto’s en een kopie van uw Nederlandse identiteitsbewijs. (Origineel ook meenemen a.u.b.)

Betaling contributie:
Uitsluitend via onze bankrekeningnr. NL42 RABO 0313.335.877 Rabobank door middel van een automatische bankmachtiging. Wij willen graag uw contributie per 1e van de maand op onze bankrekening. Graag vermelden dat het om de contributie gaat, samen met uw naam.

Rechten en plichten
Iedere schutter mag op verenigingsavonden gebruik maken van de accomodatie en wapens van de vereniging. Hierbij mag worden verondersteld dat de schutter zorgvuldig met de eigendommen van de vereniging omgaat.
Van alle leden wordt verwacht dat zij bij toerbeurt werkzaamheden verrichten zoals het opknappen van klusjes – bardienst- baancommandant etc).
Op deze wijze worden mede-schutters in staat gesteld om de schietsport te beoefenen, want bij s.v. “Delden” is het niet toegestaan om zonder baancommandant te schieten. Op voordracht en met toestemming van het bestuur mag het lid de functie van baancommandant uitvoeren.
Uiteraard dient iedere schutter zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement en andere reglementen en besluiten te houden.

VOG
Bij het aanmelden van NIEUWE leden van 16 jaar en ouder, dient het mutatieformulier altijd te worden voorzien van een (originele) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan zes maanden na afgifte door het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag). Indien leden van de vereniging reeds over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4) beschikken, kan worden volstaan met het toezenden van een kopie van dit (geldige) verlof.

Clubgebouw Schietvereniging Delden, vergader- en bijeenkomstruimte

Contact


Adres Schietgebouw:

Schietvereniging “Delden”
De Peppelaar 33
7491 DJ Delden
Telefoon: 074 376 32 32 (alleen dinsdagavond)

Toon in Google Maps

of

tel.: 06 - 27 44 78 65 (secretariaat)


Adres secretaris:

B. Boomkamp-Jacobs
Holtkampsweg 6
7495 WD Ambt Delden

e-mail: bboomkamp@hetnet.nl


Openingstijden:

Sport-en recreatief schieten:

-Dinsdagavond van 19:30 uur tot 23:00 uur

-Donderdagavond op de eerste en derde donderdag van de maand vanaf 20:00 uur

-Zondagmorgen van 11:00 tot 13:00 uur

Pandemie

Een ieder heeft nu te maken gehad met de pandemie die heerst of is op de hoogte van wat er speelt. Het COVID-19 virus heeft grote impact op onze en andere samenlevingen gegeven. En zolang er geen medicijn gevonden wordt zullen we met maatregelen te maken hebben die ons tegen besmetting moeten beschermen. Daarom gelden er landelijke maatregelen maar ook specifiekere maatregelen die vanuit de KNSA worden voorgeschreven.

De richtlijnen en wettelijk opgelegde wijze van handelen veranderen continue. Wij verwijzen daarom naar de sites van de overheid en die van de KNSA om daar de benodigde informatie te zoeken betreffende de richtlijnen en wettelijke bepalingen.

Hieronder staan twee websites met daarop de meest actuele informatie betreffende de pandemie en hoe hiermee om te gaan:

Mochten er onduidelijkheiden zijn dan kunt u dit bij de schietvereniging navragen.

Gezond verstand gebruiken en rekening met elkaar houden is zeer belangrijk voor de vereniging , zeker gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden. Het bestuur zal hier op toezien en gepaste maatregelen treffen wanneer zij ongewenste situaties constateert.

Respecteer elkaar en houd voldoende afstand tot elkaar!

Disclaimer

Artikel 1 definities:

Website: HTTPS://SV-DELDEN.NL en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: 'Schietvereniging Delden' de bevoegde uitgever van de webpagina;


Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. 'Schietvereniging Delden' werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  2. 'Schietvereniging Delden' geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  3. 'Schietvereniging Delden' biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  4. 'Schietvereniging Delden' is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  5. 'Schietvereniging Delden' verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
  6. 'Schietvereniging Delden' kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  7. 'Schietvereniging Delden' zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. 'Schietvereniging Delden' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Privacy Beleid

'Schietvereniging Delden', Versie 3, d.d. 1 juni 2020 Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet.
In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.
Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van 'Schietvereniging Delden' en niet van derden. Door gebruik te maken van onze HTTP://SV-DELDEN.NL accepteert u ons privacy beleid.

E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Cookies
Onze website HTTP://SV-DELDEN.nl maakt geen gebruik van “cookies” om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De provider TransIp maakt wel gebruik van technieken om het gebruik van de website bij te houden. Die informatie wordt opgeslagen op onze beveiligde server bij TransIp. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren door uw browser in te stellen. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
'Schietvereniging Delden' verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Derden
De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website HTTP://SV-DELDEN.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback 'Schietvereniging Delden'
Contact